الگوریتم ماشین بردار پشتیبان SVM

الگوریتم ماشین بردار پشتیبان SVM الگوریتم ماشین بردار پشتیبان SVM به‌طور وسیعی در تشخیص بیماری‌ها استفاده می‌شود. زيرا دقت بالايی در پیش‌بینی دارد زنگ و همكاران در سال 2014 در تحقیقی ديگر براي استخراج ویژگی‌های مناسب SVM و K-means را معرفی كردند. در پژوهش آن‌ها الگوريتم K-means به‌طور جداگانه براي شناسايی الگوهاي پنهان در تومورهاي خوش‌خیم و بدخیم به كار گرفته می‌شود. درجه عضويت هر تومور به هر یک از این الگوها محاسبه‌شده و به‌عنوان يک ويژگی جديد در مدل آموزشی استفاده می‌شود....
ادامه مطلب