واژگان تخصصی در نگارش و چاپ مقاله

نگارش و چاپ مقاله علمی نگارش و چاپ مقاله علمی بدون آگاهی درباره واژگان تخصصی آن ممکن نیست؛ لذا در این قسمت به برخی از این کلمات پرداخته می شود. روش نگارش مقاله نیز بصورت کامل در مقاله ای با عنوان اجزای مقاله مفصلاً توضیح داده شده است. Article : هر مقاله چاپ شده در مجلات علمی و غیرعلمی. Paper : یک مقاله علمی پذیرفته شده در ژورنال های علمی. Manuscript : متن مقاله پیش از پذیرفته شدن. در واقع manuscript پیشنویس نهایی یک paper است. Proceeding : مقاله های پذیرفته/ ارایه شده در یک کنفرانس در مجموعه...
ادامه مطلب