اجزای مقاله

اجزای مقاله اجزای مقاله در این قسمت مورد تحلیل و تشریح قرار می گیرد. یک مقاله علمی شامل بخشهای زیر است عنوان ( Tittle ) چکیده ( Abstract ) کلمات کلیدی ( Keywords ) مقدمه ( Introduction ) کارهای مرتبط (Related works) روش پیشنهادی ( Propose method ) نتایج شبیه سازی ( Simulation Results ) بحث ( Discussion ) نتیجه گیری و کارهای آتی ( Conclusion and future works ) تقدیر و تشکر ( Achnowledgment ) مراجع ( References ) ضمیمه ( Appendix ) موارد تکمیلی ( Supplementary materials ) لازم به ذکر است که ممکن است بخشهای 7 و 8 با هم ادغام شوند. توجه شود که بعضی از بخش های گفته...
ادامه مطلب