الگوریتم کلونی زنبور عسل

الگوریتم کلونی زنبور عسل Artificial Bee Colony Algorithm   الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی (Artificial bee colony algorithm) یک الگوریتم بهینه سازی بر اساس هوش جمعی و رفتار هوشمندانه جمعیت زنبور عسل است. الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی یا به اختصار ABC، یک راهکار بهینه‌سازی است که رفتار یک کلونی زنبور عسل را شبیه‌سازی می‌کند و برای اولین بار در سال 2۰۰۵ توسط Dervis Karaboga، برای بهینه‌سازی ارائه شد. الگوریتم کلونی زنبور عسل چیست؟ در این مدل، کلونی زنبور عسل مصنوعی دارای سه نوع زنبورهای کارگر، ناظر و...
ادامه مطلب