شبکه های ادهاک پروازی FANET

شبکه های ادهاک پروازی FANET یا شبکه AD HOC پروازی یا (Flying Ad-Hoc Networks (FANETs یک نوع از شبکه ی ادهاک با تحرک بالاست که در آن ارتباط گره ها از نوع UAV) Unmanned Air Vehicle) می باشد . FANET یا شبکه ویژه پروازی به مجموعه ای از UAV ها (تجهیزات هوایی بدون سرنشین) گفته می شود. این تجهیزات در آسمان پرواز کرده و از طریق ماهواره ها یا ایستگاه های زمینی با یکدیگر در ارتباط هستند و یک شبکه ویژه ایجاد می کنند. شبکه های ادهاک پروازی FANET راه های زیادی را برای کاربردهای نظامی و غیر نظامی نوید می دهند. یکی از مهمترین...
ادامه مطلب