شبکه­ های حسگر بی­ سیم

شبکه های‎ حسگر بی‎سیم شبکه‎های حسگر بی‎سیم از گره‎های کوچکی باقابلیت‌های حس کردن، پردازش و محاسبه کردن تشکیل‌شده ‎است. پیشرفت‎های اخیر در فناوری ساخت مدارهای مجتمع در اندازه‎های کوچک از یک­سو و توسعه فناوری ارتباطات بی‎سیم از سوی دیگر زمینه‎ساز طراحی شبکه‎های حس‌گر بی‎سیم شده است. شبکه­ی حس‌گر بی­سیم دارای تعداد زیادی گره حس‌گر با انرژی محدود است که در یک منطقه جغرافیایی پراکنده‌ شده‌اند. این شبکه با محیط فیزیکی در تعامل است و از طریق حس‌گرها اطلاعات محیط...
ادامه مطلب